OM HR

OMHR - We Make Your Business Easy!
Prima Pagina
Noutati
Servicii
Legislatie
Contact

Fax:   004 0378 102480

Tel:   004 0744 507020

Email: office@omhr.ro

(ROI)Termenul pentru inregistrarea in Registrul Operatorilor Intracomunitari a fost aprobat : 01.august .2010

 Detalii in OUG NR.54/2010 si OPANAF 2101/2010 din sectiunea Legislatie


 

De la 1 iulie se infiinteaza Registrul operatorilor intracomunitari

 

Toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueazã operatiuni intracomunitare vor fi cuprinse în Registrul operatorilor intracomunitari, ce se va înfiinta, începând cu data de 1 iulie 2010, în cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform unui proiect de Ordonanta de Urgenta privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.Conform Notei de Fundamentare a proiectului de act normativ, bazele de date care conþin informaþii referitoare la persoanele impozabile ºi operaþiunile intracomunitare ale acestora sunt un element esenþial al dispozitivului de combatere a fraudei fiscale în materie de TVA. Din acest motiv, informaþiile conþinute în aceste baze de date trebuie sã fie actualizate ºi fiabile. Pentru ca informaþiile conþinute în bazele de date sã fie uºor utilizabile de cãtre statele membre, trebuie instituite proceduri comune care sã vizeze asigurarea comparabilitãþii ºi a calitãþii acestor informaþii.

Operaþiunile intracomunitare vizate de acest proiect de act normativ sunt: livrãri intracomunitare de bunuri care au locul în România ºi care sunt scutite de taxã; livrãri ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaþiuni triunghiulare prevãzute, efectuate în statul membru de sosire a bunurilor ºi care se declarã drept livrãri intracomunitare cu cod T în România; prestãri de servicii intracomunitare, respectiv operaþiuni de leasing având ca obiect utilizarea de bunuri mobile corporale, efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile; achiziþii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România; achiziþii intracomunitare de servicii, respectiv operaþiuni de leasing având ca obiect utilizarea de bunuri mobile corporale, efectuate în beneficiul unor persoane impozabile
stabilite în România, inclusiv persoane juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, de cãtre persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, ºi pentru care beneficiarul are obligaþia plãþii taxei.

La data solicitãrii înregistrãrii în scopuri de TVA, persoanele impozabile ºi persoanele juridice neimpozabile vor solicita organului fiscal competent ºi înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari dacã intenþioneazã sã efectueze una sau mai multe operaþiuni intracomunitare.

În vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, persoanele impozabile ºi persoanele juridice neimpozabile trebuie sã depunã la organul fiscal competent o cerere de înregistrare însoþitã de cazierul judiciar al asociaþilor ºi administratorilor, precum ºi de alte documente doveditoare. Aprobarea sau respingerea motivatã a cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari va fi datã în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrãrii cererii de înregistrare la organul fiscal competent.

Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari persoanele impozabile ºi persoanele juridice neimpozabile care figureazã în lista contribuabililor declaraþi inactivi potrivit legii; persoanele impozabile în inactivitate temporarã, înscrisã în Registrul Comerþului, potrivit legii; persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care în anul urmãtor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaþiuni intracomunitare de natura celor prevãzute de OUG, persoanele care solicitã anularea înregistrãrii în scopuri de TVA, potrivit legii; persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoanã împotriva cãreia s-a pus în miºcare acþiunea penalã în legãturã cu oricare dintre operaþiunile intracomunitare.

Persoanele radiate din Registrul operatorilor intracomunitari pot solicita reînscrierea în acest registru dupã înlãturarea cauzelor care au determinat radierea, dacã intenþioneazã sã efectueze una sau mai multe operaþiuni intracomunitare, de natura celor prevãzute.

Organizarea ºi funcþionarea Registrului operatorilor intracomunitari, inclusiv procedura de înscriere ºi de radiere din acest registru, se aprobã prin ordin al preºedintelui Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã.

Persoanele care nu figureazã în Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operaþiuni intracomunitare, chiar dacã acestea sunt înregistrate în scopuri de TVA.(sursa -AGERPRES)
 

Angajatorii vor putea decide pensionarea salariatilor

 Legea 19/2000 privind privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a fost modificata prin crearea posibilitatii angajatorilor de a decide pensionarea salariatilor ce indeplinesc conditiile standard de pensionare.

Astfel, asiguratii care indeplinesc conditiile prevazute de Legea 19/2000 pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, isi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.

In conformitate cu prevederile Legii 49/2010, cererea de pensionare va putea fi depusa la casa teritoriala de pensii nu doar de catre angajat, ci si de angajator. Cererea de pensionare se va depune la casa teritoariala de pensii in a carei raza teritoriala se afla domiciliul asiguratului, cu 30 de zile inainte de data indeplinirii conditiilor de pensionare, iar contractul de munca va inceta de drept la data indeplinirii conditiilor de pensionare.

Noile reglementari vizeaza restrangerea termenelor existente, creand posibilitatea angajatorilor de a lua masurile legale in vederea incetarii raportului de munca la data indeplinirii conditiilor pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta.

Drepturile de pensie pentru limita de varsta se cuvin si vor fi puse in plata de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa cu 30 de zile calendaristice inainte de data indeplinirii acestor conditii.

In cazul persoanelor ale caror cereri de pensionare pentru limita de varsta au fost depuse cu depasirea termenului de 30 zile, drepturile de pensie se cuvin si se platesc de la data depunerii cererii.

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizia casei teritoriale de pensii, in termen de 45 de zile calendaristice de la data depunerii cererii. Decizia casei teritoriale de pensii va motiva admiterea sau se respingerea cererii de pensionare si se va comunica in scris atat persoanei care a solicitat pensionarea, cat si angajatorului, in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia, respectiv 50 de zile de la data depunerii cererii.

Cererile de pensionare inregistrate pana la data intrarii in vigoare a Legii 49/2010 se vor solutiona conform normelor legale in vigoare la data inregistrarii cererilor.

Totodata Legea 53/2003 – Codul muncii prevedea incetarea de drept a contractului individual de munca la data comunicarii deciziei de pensionare si nu la data indepinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta.

Astfel, pentru aducerea in acord a celor doua normative, Legea 53/2003 – Codul muncii a fost modificata. Articolul 56 al Codului muncii litera `d` prevede acum incetarea de drept a contractului individual de munca la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

Sursa: Lege 49/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din data de 29 martie 2010 

Noua valoare a tichetelor de masa

 Incepand cu 01 septembrie 2009,valoarea unui tichet de masa este de 8.72 lei,conform Ordinului nr.1444/31.07.2009 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2009(Monitorul Oficial 547/2009)

 

Scutirea de la plata taxelor pentru somajul tehnic

 Conform O.U.G. nr.28/2009 publicata in Monitorul Oficial Partea I,nr.168, taxele sociale care nu se mai platesc in cazul somajului tehnic sunt urmatoarele:
-contributia de asigurari sociale
-contributia de asigurari pentru somaj
-contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
-contributia la fondul de garantare  pentru plata creantelor salariale
-contributia pentru asigurarile sociale de sanatate
-contributia pentru concedii si indemnizatii
-Impozitul pe venit nu se mai datoreaza pentru sumele platite de catre angajatori cu titlu de indemnizatie pentru somaj tehnic
Aceasta masura se va aplica societatilor   pentru o perioada de cel mult 3 luni in anul 2009 .
 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »